دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
معاون وزیر علوم با توجه به بیانات رهبری؛ آیین نامه جدید طرح فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت تدوین می شود